09123206063
info@bekhan.com

خیریه کتاب

خیریه کتاب با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان همه اقشار جامعه به ویژه افراد محروم و بیبضاعت و با آرزوی داشتن ایرانی عاری از فقر و تبعیض فرهنگی شکل گرفته است. به همین منظور سه درصد از قیمت فروش هر کتاب به محض خریداری آن توسط هر یک از کاربران سایت به حساب این خیریه منظور شده و حسب نظر بخوان " و صرفاً در چارچوب اهداف تعیین شده برای این خیریه، صرف امور عامالمنفعه و غیر انتفاعی در حوزه کتاب و کتابخوانی میگردد.

اهم اقدامات قابل انجام توسط این خیریه به شرح لیست زیر میباشد:
  • خرید و تامین کتب درسی و کمک درسی مورد نیاز دانشآموزان یا دانشجویان نیازمند یا محروم
  • کمک به ساخت مدارس در مناطق محروم کشور
  • مشارکتهای در طرحهای عامالمنفعه و خیریه حوزه فرهنگ و کتاب
  • تامین و توزیع رایگان کتب در مدارس مناطق محروم
  • کمک به تجهیز کتابخانهها در مناطق محروم کشور
  • لیست کلیه اقدامات انجام شده توسط این خیریه را میتوانید اینجا مشاهده کنید.
  • خیریه کتاب صرفاً از محل فروش کتاب در سایت بخوان اداره میگردد و این خیریه هیچگونه کمکی از هیچ مرجعی نمیپذیرد.